Kişisel Verilerin Korunması

İşveren; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olan veri sorumlusu sıfatını haiz olup kanun kapsamında sorumlulukları mevcuttur.

a. Aydınlatma Yükümlülüğü

İş bu sözleşmeye taraf personelin kişisel verilerini korumak yükümlü olup hangi kişisel verilerinin ne amaçla işlendiği, nasıl muhafaza edildiği ve personelin bu husustaki hakları konusunda aydınlatma yükümlüdür. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işverence hazırlanan aydınlatma metni iş bu sözleşme ekinde ( Ek-1 Aydınlatma Metni) yer almaktadır.

b. Açık Rıza

İşveren, 6698 Sayılı Kanunun 5/2 maddesinde yer alan (Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) sebeplerden herhangi birinin mevcut olmaması durumunda personele ait kişisel veriyi yalnızca personelin açık rızasını almak suretiyle işleyebilir.

c. Kanun kapsamında tarafların yükümlülükleri

Taraflar , kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak, birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur.

Taraflar ayrıca birbirlerini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

Online Randevu